ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον όμιλο της εταιρίας ανήκουν μια εκπαιδευτική δομή που βρίσκεται στην Βουλγαρία καθώς και μια ακόμη στην Ρουμανία. Με τις εκπαιδευτικές δομές αυτές παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και δια βίου μάθησης σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν δυναμικά στις εν λόγω χώρες.