ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) μίας εταιρείας είναι η δέσμευση να εντάξει στην στρατηγική της άξονες και πρακτικές που συμβάλλουν σε αυτό που διεθνώς αποκαλείται «Αειφόρος Ανάπτυξη». Εκφράζεται με την αειφόρο ανάπτυξη και τις πρωτοβουλίες και τις καθημερινές πρακτικές που στοχεύουν μεταξύ άλλων στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ακόμη, με την συνεργασία με τους εργαζομένους, τις οικογένειές τους, την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία, ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους θέτοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο . Έτσι λοιπόν η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. συνεργάζεται με επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς , μη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και ιδιώτες ώστε μέσα από τα οφέλη της τεχνολογίας, να συνεισφέρει στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης να ενισχύσει την καινοτομία και να προσφέρει στους νέους της χώρας την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους, ώστε να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κόσμο.