ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ποιότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας της εταιρείας ΑΠΟΨΗ. Στην ΑΠΟΨΗ Α.Ε. εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) το οποίο περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τους αναγκαίους πόρους για τον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής και των στόχων του για την ποιότητα. Τον βασικότερο άξονα στις μέχρι σήμερα συνεργασίες, αποτέλεσε η συνεχής και στενή επαφή με τους πελάτες, με κύριο γνώμονα την κάλυψη των αναγκών τους, με συνέπεια την άριστη λειτουργικότητα της παραγωγικής διαδικασίας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με ανταγωνιστικές τιμές. Ακόμη, η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη βάσει του προτύπου ISO 27001, όντας σε θέση να διαχειριστεί με αυτό τον τρόπο συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα της πληροφορίας της.