Έργο "εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη 1.600 ατόμων σε 80 τμήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και 40 τμήματα e-coaching / mentoring" για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Author: Νίκος Βορδώνης/Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016/Categories: Έργα

Στα πλαίσια του προγράμματος «Δημιουργία – συντήρηση πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης (e-LEARNING)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ανέλαβε την δημιουργία / προσαρμογή συστήματος e-learning: Σύστημα Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης με την πλατφόρμα Moodle v.2.9, και Σύστημα Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης με το λογισμικό ανοιχτού κώδικαBigBlueButton v.0.9.0, με στόχο την εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη 1.600 ατόμων σε 80 τμήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και 40 τμήματα e-coaching / mentoring. 

Μεταξύ άλλων, τα συστήματα αυτά προσφέρουν:

 • Αμφίδρομη και σε πραγματικό χρόνο μετάδοση ήχου και video feed
 • Σύγχρονη επικοινωνία μέσω μηνυμάτων (chat engine)
 • Εργαλείο ηλεκτρονικού πίνακα (whiteboard) με λειτουργίες φόρτωσης αρχείων εκπαιδευτικού υλικού και κατάδειξης – υποσημείωσης, κλπ.
 • Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, πλήρως ενσωματωμένα στο περιβάλλον διεπαφής του συστήματος
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών και ελεγχόμενη πρόσβαση αυτών στο σύστημα με διαδικασίες ταυτοποίησης (user authentication)
 • Εργαλεία εξαγωγής αναφορών χρήσης του συστήματος
 • Φόρτωση, διαχείριση, ελεγχόμενη διανομή και παράδοση πολλαπλών τύπων ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποτελούνται από επιμέρους εκπαιδευτικές δραστηριότητες διαφόρων τύπων και μορφών (μαθήματα ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, αξιολογήσεις, συνεδρίες σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, κ.α.)
 • Επέκταση της λειτουργικότητάς του με προσθήκη – παραμετροποίηση αρθρωμάτων (modules)
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση εγγραφών
 • Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προτύπου SCORM 1.2 ή νεότερης έκδοσης (της πρωτοβουλίας Advanced Distributed Learning), καθώς και με αυτές περί προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ που ορίζονται από διάφορα διεθνή σχετικά πρότυπα

Print

Number of views (3234)/Comments (0)

Tags: