Έργο Κοργιαλενείου Ιδρύματος Κεφαλονιάς

Author: SuperUser Account/Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016/Categories: Έργα

Το Έργο αφορoύσε στην ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών / εφαρμογών πληροφορικής που υποστηρίζουν την ενημέρωση των πολιτών που χειρίζονται την ελληνική γλώσσα τον επτανησιακό πολιτισμό και την πολιτιστική ζωή της Επτανήσου, καθώς επίσης και την αξιοποίησή της γνώσης αυτής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ευρύτερα πολιτισμικού χαρακτήρα οι οποίες αποβλέπουν στην:

  • ανάδειξη του Κοργιαλενείου Ιδρύματος Κεφαλληνίας σε κεντρικό πυλώνα της πολιτιστικής ζωής της Επτανήσου.
  • ενδυνάμωση και εξωτερίκευση του ελληνικού και ιδιαίτερα του επτανησιακού πολιτισμού μέσω των νέων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο του Έργου δημιουργήθηκε εξειδικευμένη διαδικτυακή πλατφόρμα λογισμικού που, παρέχοντας ποικιλία σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών σε ευρύ φάσμα ομάδων – στόχου, που αποτελεί βασικό εργαλείο υλοποίησης δράσεων εκπαιδευτικού και ευρύτερα πολιτισμικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο, με βάση το πλούσιο επτανησιακό πολιτισμικό αγαθό. Παράλληλα, αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε ηλεκτρονικό περιεχόμενο που αφορά στη θεματική περιοχή του εθνικού πολιτισμικού αποθέματος και ειδικότερα αυτού της Επτανήσου, το οποίο θα ενσωματωθεί στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα.

Ως εκ τούτου, με το Έργο διασφαλίστηκε αφενός η ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων για την διάδοση και πολλαπλή αξιοποίηση της επτανησιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου η άρτια παραγωγή και διεύρυνση του προς διάθεση αποθέματος του Φορέα. Οι ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Έναν ιδιαίτερα χρηστικό και προσωποποιημένο δικτυακό χώρο ανάκτησης πληροφορίας από ψηφιοποιημένο υλικό (κείμενο, φωτογραφία, ήχος).
  • Δυνατότητα ομαδικής και ατομικής διαδικτυακής εργασίας.
  • Αυτοματοποιημένη ανάρτηση υλικού από δότες εκτός Κοργιαλενείου Ιδρύματος, δεδομένης της έγκρισής του.
  • Ένα πολυμεσικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι με τρισδιάστατη πλοήγηση.
  • Υπηρεσίες e-campaigning.

Print

Number of views (4304)/Comments (0)

Tags: