Πλατφόρμα “E-Vocational counseling”

Author: SuperUser Account/Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018/Categories: Έργα

Το έργο περιλαμβάνει α) την ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαδραστικών υπηρεσιών συμβουλευτικής, η οποία θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης και παρακολούθησης εξατομικευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών , β) τη δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού (π.χ. εξειδικευμένα ερωτηματολόγια) καθώς και γ) την πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας με την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης σε 1.000 ωφελούμενους που θα υποδειχτούν από τον Φορέα (ΙΝΣΕΤΕ) στον Ανάδοχο.

Για τις ανάγκες της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής συμβουλευτικής θα παρασχεθούν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας της πλατφόρμας “e-vocational counselling” που θα αναπτυχθεί και θα δημιουργηθεί κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό (π.χ. εξειδικευμένα ερωτηματολόγια).

Η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας “e-vocational counselling” που θα αναπτυχθεί, αφορά την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών συμβουλευτικής ωφελούμενων, σε θέματα σχετικά με:

1. Τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την σταδιοδρομία

2. Την καθοδήγηση των ωφελούμενων σε εκπαιδευτικά αντικείμενα, ή/και εκπαιδευτικούς φορείς που ταιριάζουν στο προφίλ τους και ικανοποιούν τις εξατομικευμένες ανάγκες τους

3. Την ενημέρωση, καθοδήγηση σε γενικότερα θέματα που σχετίζονται με την προσωπική τους ανάπτυξη, όπως : τρόποι λήψης απόφασης, σχεδιασμός ανάπτυξης δεξιοτήτων, οργάνωση επαγγελματικού προφίλ κλπ.

Οι ωφελούμενοι και οι μέντορες / σύμβουλοι θα επικοινωνούν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος και θα έχουν επίσης πρόσβαση σε εργαλεία διαμοιρασμού εγγράφων, αρχείων, σημειώσεων, πλάνων εκπαίδευσης και ενεργειών συμβουλευτικής, καθώς επίσης και σε εργαλεία στοχοθέτησης και παρακολούθησης προόδου. Για την πιστοποίηση των υπηρεσιών του κάθε συμβούλου/ μέντορα θα τηρούνται δεδομένα που αφορούν στην δραστηριότητά του, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • Υποστήριξη μητρώου μεντόρων/συμβούλων
  • Επιλογή ωφελούμενων για την πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συμβουλευτικής
  • Δημιουργία μητρώου ωφελούμενων με αναλυτικό προφίλ
  • Σύζευξη μεντόρων/ συμβούλων με ωφελούμενους
  • Παροχή διαδραστικών υπηρεσιών συμβουλευτικής ωφελούμενων, μέσω της πλατφόρμας e-vocational counselling
  • Παρακολούθηση και πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των μεντόρων/ συμβούλων.

Σελίδα του συγκεκριμένου έργου είναι η https://www.e-counseling.gr/

Print

Number of views (1130)/Comments (0)

Tags: