Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-Content)

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-Content)

Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με πάνω από 170 εκπαιδευτικούς τίτλους η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών αντικειμένων.

 
Παράλληλα, η ΑΠΟΨΗ Α.Ε., διαθέτοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με καταξιωμένους εκπαιδευτές από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο, αναλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών τίτλων οποιασδήποτε θεματολογίας ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών της.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 •     Εκπαιδευτικός σχεδιασμός μαθημάτων (Instructional Design)
 •     Δόμηση συγκεκριμένου σεναρίου ανάπτυξης και ροής (storyboard)
 •     Ψηφιοποίηση και επεξεργασία πρωτόλειου εκπαιδευτικού υλικού
 •     Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση σύγχρονων εργαλείων συγγραφής (authoring tools)
 •     Ανάπτυξη και επεξεργασία γραφικών και άλλων πολυμεσικών στοιχείων
 •     Ανάπτυξη διαδραστικών στοιχείων, καθώς και προσομοιώσεων (λ.χ. χρήσης εφαρμογών λογισμικού)
 •     Ανάπτυξη δραστηριοτήτων με χαρακτήρα εκπαιδευτικού παιχνιδιού (role playing games, learning games, κ.ά.)
 •     Ανάπτυξη και ενσωμάτωση σεναρίων εκτέλεσης επιχειρησιακών διαδικασιών, λήψης αποφάσεων, κ.λπ.
 •     Ανάπτυξη αξιολογήσεων ελέγχου απόκτησης γνώσεων/δεξιοτήτων/ απόδοσης
 •     Ενσωμάτωση εργαλείων για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως: σημειώσεις, ορολογία μαθήματος, βιβλιογραφία, πηγές άντλησης περεταίρω πληροφοριών κ.λπ.
 •     Δημιουργία webinars και ενσωμάτωση αυτών στο περιβάλλον του μαθήματος. Δείτε ένα δείγμα webinar σχετικά με την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα εδώ.
 •     Ανάπτυξη δραστηριοτήτων με χρήση τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality)
 •     Ποιοτικός έλεγχος μαθημάτων (συνοχή, εκπαιδευτική προσέγγιση, υιοθέτηση των βασικών αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, λειτουργικότητα, άρτια εμφάνιση, τεχνική ορθότητα, κ.λπ.)
 •     Έλεγχος συμβατότητας με προδιαγραφές διεθνών προτύπων (AICC, SCORM)
 •     Μορφοποίηση και εξαγωγή μαθημάτων στην επιθυμητή μορφή, όπως SCORM, CD/DVD, HTML / HTML5, μορφές κατάλληλες για χρήση από Tablet PC και smartphones διαφόρων λειτουργικών συστημάτων (Android iOS), κ.λπ.
  • 19 Μαΐου 2015
  Categories: E-Learning news
  Tags:
  Print