Διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών (LMS) – Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS)

Διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών (LMS) – Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS)
 • Διαχείριση λογαριασμών και ρόλων χρηστών.
 • Δημιουργία και διαχείριση ομάδων χρηστών (τάξεις, τμήματα, κ.λπ.).
 • Σχεδιασμός, δόμηση και διαχείριση πολυεπίπεδων προγραμμάτων σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συνεργαζόμενου φορέα-πελάτη.
 • Φόρτωση και τεκμηρίωση εκπαιδευτικού περιεχομένου διαφόρων τύπων στο σύστημα (μαθήματα e-learning, άλλα αρχεία, πολυμεσικό υλικό, σημειώσεις καθηγητών, κ.ά.).
 • Παραμετροποίηση ρυθμίσεων προβολής μαθημάτων.
 • Διαχείριση εγγραφών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθήματα που προσφέρονται μέσω του συστήματος.
 • Διαχείριση εκπαιδευτών-εισηγητών.
 • Διαχείριση περιβαλλόντων και μεθόδων συνεργασίας εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων (επικοινωνία, υποβολή και διόρθωση εργασιών, κ.ά.).
 • Διαμόρφωση και εξαγωγή αναφορών (reporting) από δεδομένα σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τους χρόνους ενασχόλησης με τα μαθήματα, την κατάσταση ολοκλήρωσης αυτών, τις βαθμολογίες των αξιολογήσεων, κ.ά.
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (Helpdesk) στη βέλτιστη χρήση του συστήματος και των λειτουργιών αυτού σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές, συντονιστές εκπαίδευσης, διαχειριστές περιεχομένου, κ.ο.κ. μέσω:
 •             o Αποκλειστικής γραμμής τηλεφωνικής υποστήριξης από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.

              o Συστήματος υποβολής και επίλυσης αιτημάτων υποστήριξης (ticketing – support system).

              o Υπηρεσιών εξ αποστάσεως υποστήριξης (remote assistance).

   

  • 19 Μαΐου 2015
  Categories: E-Learning news
  Tags:
  Print