Η Εμπειρία της Εταιρείας

Η Εμπειρία της Εταιρείας

Η εταιρεία διαθέτει τεράστια εμπειρία στο χώρο της υλοποίησης έργων ανάπτυξης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού (e-content) και εκπαιδευτικών παιχνιδιών (educational e-games), καθώς επίσης και στην παροχή λύσεων με πλατφόρμες ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είτε είναι ανοικτού κώδικα (π.χ. Moodle, BigBlueButton) είτε είναι εμπορικές (SumTotal Systems, Saba Centra).
Επίσης, η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. διαθέτει πιστοποιητικό EN ISO 9001 με πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Ενδεικτικά, κατά το διάστημα 2013-2014 παρείχε στους πελάτες της υποδομές και υπηρεσίες ώστε να:
 •     Υλοποιήσουν πάνω από 600 προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
 •     Εκπαιδεύσουν περίπου 15.000 καταρτιζόμενους
 •     Υλοποιήσουν πάνω από 1.000.000 ώρες τηλεκατάρτισης
  Ακόμη, η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. έχει υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλα έργα ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχομένου και παροχής υπηρεσιών  ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου όπως:
 •     Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
 •     Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
 •     Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.) – Επιμελητήρια Πειραιά
 •     Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
 •     Περιφέρεια Πελοποννήσου
 •    Προγράμματα τηλεκατάρτισης που συντονίζονται από φορείς όπως το Υπουργείο Εργασίας και το «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και υλοποιούνται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
  • 19 Μαΐου 2015
  Categories: E-Learning news
  Tags:
  Print