ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χρηματοδοτικά Εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης Ευρωπαϊκών επιδοτούμενων προγραμμάτων για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση σε έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων, η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από το πρώιμο στάδιο της παρακολούθησης και ενημέρωσης, του θεσμικού πλαισίου, του οικονομικού κινήτρου, της συγγραφής και υπαγωγής των προτάσεων, έως την διαχείριση και την τελική ολοκλήρωση των έργων.

Ενδεικτικά ευρωπαϊκά προγράμματα της ΕΕ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020:

 • Erasmus+
 • COSME
 • HORIZON 2020
 • Life+
 • Europe for Citizens
 • Justice/Daphne
 • Creative Europe
 • Interreg IVC
 • MED
 • South-East Europe
 •  


   

  Πλαίσιο Συνεργασίας & Υποστήριξης Έργων

  Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. βάσει της εμπειρίας της από το πλήθος των έργων που έχει υλοποιήσει σε όλους τους τομείς Ευρωπαϊκής δράσης για Επιχειρήσεις & Δημόσιους Φορείς, αναλαμβάνει:

  • Ενημέρωση σχετικά με υφιστάμενα και αναμενόμενα προγράμματα. Πληροφορίες που αφορούν τον προϋπολογισμό και τα ποσοστά επιδότησης, τους τομείς παρέμβασης, τις επιλέξιμες δράσεις, την διαδικασία υλοποίησης, επάρκεια διαχείρισης του έργου, κ.α.
  • Ανεύρεση εταίρων (partners) από ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων του Δημοσίου από την Ελλάδα και το Εξωτερικό που μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη τεχνογνωσία βάσει των προτεραιοτήτων της πρότασης.
  • Προετοιμασία δικαιολογητικών και λοιπών διαδικασιών.
  • Συγγραφή της πρότασης (τεχνικά δελτία, οικονομική μελέτη & τεκμηρίωση).
  • Κατανομή αρμοδιοτήτων και οργανωτική δομή των εταίρων του έργου.
  • Διαδικασίες δημοσιοποίησης που απαιτούνται από το έργο.
  • Παρακολούθηση & αξιολόγηση των δράσεων.
  • Συνολική διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου.